Podatki i opłaty lokalne – Opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa i uzdrowiskowa

Duża część wpływów do państwa pochodzi z podatków i opłat lokalnych. Podatki od dawien dawna były płacone przez mieszkańców i nie budziło to żadnych kontrowersji. Zostały wprowadzone różne opłaty lokalne między innymi opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa, uzdrowiskowa czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Nie każdemu jednak podoba się forma, w jakiej państwo próbuje pozyskać pieniądze. Można rzec, że opłaty lokalne są coraz bardziej dziwniejsze oraz szczegółowe.
Opłaty lokalne można zdefiniować, jako jedno ze źródeł dochodów budżetu gmin, które umiejscowione są obok podatków lokalnych. Wyróżnia się dużą liczbę rodzajów opłat lokalnych, dzięki których gminy czerpią dochody. Można do nich zaliczyć opłatę:
• Targową,
• Miejscową,
• Uzdrowiskową,
• Od posiadania psów,
• Skarbową,
• Adiacencką,
• Eksploatacyjną,
• Koncesyjną.
Nie jest to, bowiem tak, że nie są one uregulowane, bowiem mają one swoje uregulowanie w ustawie z dnia 12 stycznia z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz 1 stycznia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, poprzez którą została zniesiona opłata administracyjna.
Jeżeli chodzi o opłatę targową jest to opłata, która jest pobierana od osób fizycznych prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej oraz od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowisko można rozumieć, jako wszelkie miejsca, w których prowadzony jest jakikolwiek handel. Przy czym ta opłata targowa nie podlega, jeżeli dana osoba sprzedaje w budynkach z wyjątkiem targowiska pod dachem oraz hal używanych do targu w aukcji i wystaw. Jak w przypadku prawie każdych opłat są wyjątki i można ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty. Z opłaty tej zwolnieni są podatnicy płacący podatek od nieruchomości znajdujących się na targowisku.
Kolejną opłatą jest opłata miejscowa i uzdrowiskowa. Opłata miejscowa jest to opłata, która jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych lub wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych czy różnego rodzaju celach w miejscowościach znajdujących się na obszarach, w których nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jest pobierana za każdy dzień pobytu.
Natomiast, jeżeli chodzi o opłatę uzdrowiskowa jest ona pobierana od osób fizycznych przebywających także dłużej niż dobę, ale w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub w tych miejscowościach, którym nadany jest status uzdrowiska. Zgodnie z ustawą z 28 lipca 2005 roku wyjaśniona powyżej opłata jest pobierana także za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Jak wcześniej zostało wspomniane są wyjątki od danych opłat i tak też jest w przypadku opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Nie są one pobierane od osób, które przebywają w szpitalach oraz od osób niewidomych, ich przewodników, od płatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych położonych w tej miejscowości oraz od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej a także pod warunkiem wzajemności, czyli od członków personelu czy przedstawicielstwa dyplomatycznych i urzędów i różnego rodzaju osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw umów lub zwyczajów międzynarodowych. Jeżeli dana osoba jest płatnikiem opłaty uzdrowiskowej nie jest już pobierana od niej opłata miejscowa.
Kolejną opłatą jest opłata od posiadania psów. Gmina a w zasadzie Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłata jest pobierana od osób fizycznych, którzy posiadają psy. Jednak nie pobiera się jej od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych, osób w wieku powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa oraz podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Podczas gdy dana osoba otwiera bądź posiada jakiegokolwiek restauracje, sklep bądź innego rodzaju działalność a chcę móc sprzedawać wyroby alkoholowe musi posiadać zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Są 3 rodzaje tych zwolnień
• do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
• powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
• powyżej 18% zawartości alkoholu.
Można taką koncesję załatwić w urzędzie miasta lub urzędzie gminy należy złożyć wniosek wtedy urząd gminy sprawdzić dane wniosek a Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w danym urzędzie wyda sprawie status o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady gminy, a następnie należy zapłacić za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłat zależy od rodzaju spożywanego alkoholu, jeżeli chodzi o pierwszy rodzaj zezwoleń opłata wynosi 525 zł drugi 2100 zł.
Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek powyższych opłat, z tym, że w 2008 roku:
• stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 631, 94 zł dziennie,
• stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć 1, 78 zł dziennie, w miejscowościach uzdrowiskowych zaś – 2, 55 zł dziennie,
• stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3, 54 zł dziennie.
Podsumowując należy stwierdzić, iż podatki i opłaty lokalne są nieuniknione chyba, że dana osoba podlega danemu wyjątkowi od opłat. Wyżej opisane opłaty, czyli opłata targowa, od posiadania psów, miejscowa, uzdrowiskowa czy opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są opłatami, które naliczają Urzędy Gminy. Dla jednych może być to absurdalne żeby płacić podatek od posiadania psów, ale w dużej mierze jest to niezwykle ważne dla przetrwania gmin, ale także ze względu na porzucanie psów. Od dawien dawna każdy płacił podatki. Opłaty skarbowe, które zostały włączone do opłat są nieuniknione a zarazem pozwalają na poprawę rzeczy eksploatacyjnych w danym miejscu na przykład opłata targowa pozwala na różnego rodzaju naprawy w budynkach na targowiskach, opłata uzdrowiskowa pozwala także na tego typu czynności w miejscach, w których przyjeżdżają turyści czy opłata na zezwolenie na sprzedaż alkoholu, która pozwala na uregulowanie danej sprzedaży alkoholu w danych lokalach oraz zapobiega sprzedawaniu alkoholu dla osób niepełnoletnich z racji lęku przed utratą koncesji, która daję duże źródło dochodu

Poprzedni post Nadzór nad zwykłą działalnością jednostek samorządu terytorialnego a nadzór nad aktami prawa miejscowego
Następny post Kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa