Kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwa

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost ilości wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska w porównaniu z betonowymi zbiornikami bezodpływowymi, które zwykle są nieszczelne i powodują zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Czy jednak w każdym przypadku taka inwestycja będzie możliwa?
Myśląc o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli działka znajduje się na terenie, który posiada cenne walory przyrodnicze lub jest wręcz objęty ochroną przyrodniczą, wybudowanie takiego obiektu może nie być możliwe. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, budowa nie będzie także możliwa, jeśli na jej terenie znajduje się sieć kanalizacyjna. W takim przypadku właściciel będzie miał obowiązek podłączenia się do istniejącego systemu zbiorczego.
Jeśli jednak powyższe obostrzenia nie dotyczą planowanej inwestycji, pozostaje tylko wybór odpowiedniego rozwiązania, podyktowany zarówno ekologią, jak i ekonomią.

Podatki i opłaty lokalne

Poprzedni post Podatki i opłaty lokalne – Opłata skarbowa, targowa, od posiadania psów, miejscowa i uzdrowiskowa
Następny post Do gminy po odszkodowanie za uszkodzone auto.