Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Niedźwiedź w województwie małopolskim

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego sprawuję w miastach znaczącą rolę. To ona sprawuje kontrolę nad sprawnym funkcjonowaniem całego miasta. Gdy dana jednostka dobrze prosperuje to i mieszkańcom żyje się znacznie lepiej. Ich poziom bezpieczeństwa jak i ogólnego życia społecznego znacznie wzrasta. Zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym gminy powinny skupiać uwagę na dobro ich mieszkańców.
Gmina Niedźwiedź położona jest w województwie małopolskim w powiecie limanowskim. Jest ona gminą typowo wiejską. Siedzibą gminy jest wieś Niedźwiedź stąd też na herbie tej gminy można zaobserwować niedźwiadka. Gmina ta mieści się na obszarze 74, 44km2. W jej skład wchodzi cztery sołectwa, którymi są Konina, Niedźwiedź, Podobin, Poręba Wielka. Wieś ta graniczy z Mszaną Dolną (północny wschód), Kamienicą (południowy wschód), Nowym Targiem (południowy zachód) oraz z Rabką (zachód). Usytuowana jest na północnych stokach malowniczych Gorców w Beskidzie Wysokim.
Jednostkę samorządu terytorialnego zamieszkuję ponad 7000 osób (7365 osób). Najwięcej obywateli gminnych pochodzi z Poręby Wielkiej, a najmniej pochodzi z sołectwa Podobin. Największą grupę społeczną liczą osoby od 25 do 50 roku życia, najmniejszą jednak od 61 do 65 lat. Jak w niemal każdej wiejskiej gminie największych problemem jest duży wskaźnik bezrobocia. W mniejszych gminach nie ma większego wyboru miejsca pracy. Mieszkańcy muszą kształcić się lub przekwalifikowywać się na inne zawody. Stopa bezrobocia w owej gminie plasuję się w granicach 12, 5%. Największą z pośród licznych grup zawodowych stanowią rolnicy, ze względu na położenie geograficzne. Kolejno dziedziny działalności maja się następująco: handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie, gastronomia, informacja, komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości i inne.
Duża część terenów i gruntów należy do indywidualnych podmiotów rzadziej do Urzędu Gminy. Duża liczba rolników posiada duże gospodarstwa rolne powyżej dziesięciu hektarów. Ze względu na dobry stan gleb i czynniki środowiskowe duża liczba mieszkańców zakłada własne działalności lub prowadzi działalności rolnicze. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt działalności gminy należy zwrócić uwagę na poziom edukacji. Duża liczba osób, ponieważ ponad 2000 znajduję się w wieku edukacyjnym. Największa jednak grupa mieszkańców posiada wykształcenie zawodowe, a najmniejsza podstawowe. Powyżej 10% obywateli posiada wykształcenie wyższe. W Gminie Niedźwiedź są cztery szkoły podstawowe.
Ważnym aspektem jest również sfera kulturalna. Prowadzona jest jak na gminę wiejską charakterystycznie przez Gminny Ośrodek Kultury. W tymże budynku znajduję się także biblioteka. Gmina organizuję liczne wydarzenia kulturalne jak i sportowe. W gminie prężnie działa klub sportowy „ORKAN” Niedźwiedź dla różnych grup wiekowych. Dawniej wieś była ośrodkiem przemysłu drzewnego i hutniczego. Dzisiaj jest najlepszym centrum turystycznym gminy. Składają się na to nie tylko walory krajobrazowe, ale także dobrze wyposażona baza turystyczno – wypoczynkowa, do której należy zaliczyć pensjonaty. Atrakcją jest również wyciąg krzesełkowy na górę Tobołów, wyciągi orczykowe i trasy narciarskie.
Minusem gminy jest fakt, iż można do niej dojechać tylko jedną drogą na trasie Mszana Dolna – Niedźwiedź. W związku, że jest to gmina wiejska drogi służą także, jako dojazdy do pól i posesji, z czego wynika, że stan dróg nie jest najlepszy. Mieszkańcy maja także zapewniony dostęp do placówki służy zdrowia, która jest niezbędnym ogniwem w każdej gminie. Służba zdrowia w tejże gminie plasuję się an dobrym poziomie, gmina posiada wykwalifikowanych Lekarzy i specjalistów w wielu dziedzinach.
Wartym skupienia uwagi aspektem z punktu widzenia aspektu gospodarczego jest misja i cele gminy. A zatem jej misja brzmi: „Gmina Niedźwiedź gminą przyjazną dla mieszkańców, turystów i środowiska.”. Z misją wiążą się także cele. Przyciągnięcia jak największej liczby turystów spowoduję większe wpływy do budżetu gminy oraz zwiększy jej rozpoznawalność. Dużą zaletą tej gminy jest występowanie wód termalnych, co może posłużyć do budowy uzdrowiska, a co za tym idzie zwiększenie liczy odwiedzin turystów w danej gminie.
Analizując informacje z analizy SWOT tejże gminy, należy skupić uwagę przede wszystkim na mocnych stronach i szansach gminy. Do mocnych jej stron można zaliczyć między innymi:
• Położenie geograficzne,
• Kultywowanie folkloru górali zagórzańskich,
• Położenie Parku krajobrazowego na terenie gminy,
• Duża liczba hoteli i miejsc agroturystycznych,
• Rozwój sportu,
• Brak przemysłu ciężkiego,
• Zasoby wód termalnych i mineralnych.
Do najważniejszych szans na zwiększenie rozpoznawalności jak i środków Urzędu Gminy jest między innymi znaczący wzrost znaczenia agroturystyki w dzisiejszych czasach, wzrost i możliwości dla rolnictwa ekologicznego. Kolejną szansą dla owej gminy może być rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi czy BIO, a także możliwości pomocy finansowej z Unii Europejskiej.
Jednak nie występuję taka gmina w Polsce, by nie miała zagrożeń ze strony otoczenia jak i słabych stron mogących być sposobem zwyciężenia przez inne gminy. Do słabych stron takiej organizacji można zaliczyć po krótce:
• Migracja w celach zarobkowych,
• Niski poziom wykształcenia mieszkańców,
• Zbyt niska rozpoznawalność turystyczna gminy,
• Wysoki stopień wskaźnika bezrobocia porównując z całym województwem małopolskim.
Natomiast do najpoważniejszych zagrożeń ze strony konkurencji jest sytuacja polityczna w Polsce i na świecie, oraz trudności z pozyskaniem środków Unijnych na inwestycje w gminie. Niewykorzystanie postawionej przed gminą szansy współpracy z innymi samorządami terytorialnymi oraz zbyt niska opłacalność rolniczej działalności. Kolejnymi zagrożeniami są klęski żywiołowe oraz niski poziom oferowanych usług turystycznych w danej gminie.
Gmina jednak podjęła już działania mające na celu zniwelowanie słabych stron i przerodzenie ich w silne. Jedną z kluczowych działań na rzecz mieszkańców i poprawy ich życia jest budowa mieszkań socjalnych. Kolejnym zaś jest zwiększenie atrakcyjności gminy w zakresie turystycznym poprzez zagospodarowanie wodnego zbiornika oraz utworzenie basenów w sołectwie. Priorytetowym dla gminy celem jest poprawa, jakości dróg gminnych oraz w sołectwach, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców jak i ich komfort życia.
Strategia jak i cele owej gminy zostały ustalane na sesjach oraz na podstawie materiałów Urzędu Gminy Niedźwiedź. Gmina ta stale rozwija się i dąży do inwestowania co przyczyni się do jej rozwoju.
Organizacja prawna i pozycja ustrojowa gminy różnią się w poszczególnych państwach i są zwykle określane ustawowo. Gmina Niedźwiedź ma perspektywę na długoterminowy rozwój.
Poprzez rozwój turystyki gmina, może pozyskać turystów, dzięki czemu rozwinął rozpoznawalność gminy jak i zwiększą wpływy do budżetu Urzędu Gminy.
Podsumowując należy stwierdzić, iż gmina Niedźwiedź (gmina w województwie małopolskim) ma potencjał na inwestycje. Jest to gmina wiejska stosunkowo mała jednakże ma zalety i mocne strony pozwalające na rozpoznawanie jej na tle innych gmin. Gmina jako jedna z najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego skupia się na bezpieczeństwie w obrębie całej miejscowości i sołectw, a także pomaga mieszkańcom w różnych kwestiach gospodarczych jak i społecznych. Do gospodarczych można zaliczyć pomoc w pozyskiwaniu Funduszy z Unii Europejskiej, zakładanie działalności gospodarczych jak i pomoc dla rolników w prowadzeniu ich działalności gospodarczych. Do społecznych zaliczyć można pomoc społeczną dla najuboższych rodzin jak i różnego rodzaju zasiłki pomagające zwiększyć komfort życia mieszkańców uboższych. Dużą rolę odgrywa także kulturalne Zycie gminy, które pozwala dla jej mieszkańców oderwać się od zgiełku codziennych problemów i wzmocnić swoją rolę czy funkcje w społeczeństwie spotykając się z innymi członkami obywatelskiego zgromadzenia. Wielkość gminy nie zawsze musi być jej wadą, a wręcz przeciwnie może być jej atutem. Gmina ta chce poszerzyć swój rozwój o rozwój turystyki w gminie jak i w pobliskich sołectwach, a także nie zapomina o mieszkańcach i stawia na ich bezpieczeństwo i dobry poziom życia. Mieszkańcy nie narzekają na władze jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ stale działa dla dobra całej gminy wprowadzając udogodnienia przede wszystkim dla mieszkańców i turystów. Za chęcią rozwoju gminy przemawia fakt wprowadzenia ramowego programu rewitalizacji gminy na lata 2016 -2022. Jak na czele każdej gminy stoi wójt gminy. Podległe mus stanowiska to skarbnik gminy, urzędnik stanu cywilnego, sekretarz gminy, referat finansowy, referant gospodarki komunalnej oraz asystenci. Gmina Niedźwiedź ma dodatni przyrost naturalny. Jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Zdaniem podsumowujących powinien tu być fakt, iż mała gmina nie musi być gminą mało rozpoznawalną. Aspekty zarówno społeczne jak i gospodarcze w danej gminie powodują wzrost jej znaczenia.

Poprzedni post Opinie gmin na temat kasyn naziemnych
Następny post Powstanie samorządu gromadzkiego w Królestwie Polskim